Saturday, 26 November 2011

Cò ach mise?

's mise Eairdsidh, ann am Beinn a' Bhaoghla air oidhche fhuar, ach chan eil math dhomh bhith gearain, tha mo bhrù làn, 's balgam uisge-bheatha agam. Tha mi a' dol a bhruidhinn ri feadhainn aig 8 air Skype. Co dhiu, 's toil leam a bhith a' bruidhinn Gàidhlig. Bha latha car leisg agam an-diugh. Co dhiu, a bheil duine sam bith ' aithne dhomh a-muigh ann a shin? Bhiodh e math cluinntinn bhuaibh.