Friday, 4 May 2012

Latha Math Eile

Bha mi air mo chois rud beag na bu tràithe an-diugh. Tha mi buailteach a bhith car leisg air Dihaoine, uill tha mi leisg a h-uile latha a dh'innse na fìrinn, ach tha an truaighe buileach orm air Dihaoine. Tha aon latha gu math trang agam, sin Diardaoin, le clasaichean bho naoi sa mhadainn gu leth-uair an dèidh naoi air an oidhche. Chan eil mi a' gearain, tha e a' còrdadh leam. Bhithinn truagh nam bithinn nam thàmh, 's nach math a bhith air chothrom rudan a dhèanamh 's a bhith am measg dhaoine. Bhruidhinn mi Sìne ann am Berkshire sa mhadainn aig 9 air Skype. 'S e sin a thug orm èirigh tràth, uill tràth dhòmhsa! Tha sinn dol a chumail seachadain Ghàidhlig ann an Uibhist an ath-mhios, agus tha ùidh aig Sìne ann. Co-dhiù bha deagh Ghàidlig aice. Tha i a' cur seachad pàirt dhen bhliadhna san Apainn. Tha mise eòlach air an sgìre sin, 's Lios Mòr cuideachd, àiteachan àlainn le daoine gasta.   An deidh sin chaidh mi sìos gu Gordon 's sheall e dhomh ciamar a dhèanainn 'podcast' le 'ipadio'. Mòran taing a Ghordon, tha thu foighidneach! Chan eil mòran eile a' tachairt. Tha an t-side a' briseadh, ach tha i air a bhith fìor mhath fad ùine mhòir 's chan eil math dhuinn a bhith gearain.

No comments:

Post a Comment