Saturday, 26 November 2011

Cò ach mise?

's mise Eairdsidh, ann am Beinn a' Bhaoghla air oidhche fhuar, ach chan eil math dhomh bhith gearain, tha mo bhrù làn, 's balgam uisge-bheatha agam. Tha mi a' dol a bhruidhinn ri feadhainn aig 8 air Skype. Co dhiu, 's toil leam a bhith a' bruidhinn Gàidhlig. Bha latha car leisg agam an-diugh. Co dhiu, a bheil duine sam bith ' aithne dhomh a-muigh ann a shin? Bhiodh e math cluinntinn bhuaibh. 

4 comments:

  1. Seadh a-nis, cò ach thu fhèin, Eairdsidh! Fàilte ort dhan bhlogosphere...

    ReplyDelete
  2. Bha mi meadhonach trang an-dè, sin an rud is fheàrr leam. Bha na h-oileanaich sa Cholaiste ann an deagh thriom,'s thàinig Beth, oileanach rannsachaidh aig Soillse, a choimhead oirnn, chòrd Uibhist rithe gu mòr. Bha clas Ulpan againn aig 2, an uair sin dà chlas ann am Bearnearaigh, sin e, bha mi sgìth ach toilichte. Tha i mosach a-muigh a-nochd, nach math a bhith a-staigh 's blàth

    ReplyDelete
  3. Tha mi gu math toilichte gun do thòisich sibh air bloga a sgriobhadh. Tha mi an dòchas gum bi an àite seo a' còrdadh ruibh.

    ReplyDelete